Innowacyjne formy nauki języków obcych dzięki dofinansowaniu w ramach Funduszy Europejskich

„SZKOŁA ANITY ŻYTOWICZ-KIEDRYŃSKIEJ”
ANITA ŻYTOWICZ-KIEDRYŃSKA
Realizuje umowę na powierzenie grantu
Nr 1/FWI-C19/2020/234/UPG/564
Projekt współfinansowany, w ramach Osi priorytetowej 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, 
Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP RPO WK-P 2014-2020.
Schemat: projekt grantowy polegający na wsparciu MŚP w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19. Celem projektu jest dywersyfikacja działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usług dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19
Łączna wartość projektu: 81.355,89 zł
Łączna wartość dofinansowania: 60.000,00 zł
Szkoła Anity Żytowicz jako pierwsza wprowadziła na rynek innowacyjną metodę nauczania języków obcych opartą na wykorzystaniu nowoczesnych technologii - wirtualnej rzeczywistości (VR). Dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego możliwe stało się wprowadzenie do oferty Szkoły atrakcyjnego i nowatorskiego sposobu edukcji dla osób w każdym wieku i na każdym poziomie zaawansowania znajomości języka obcego. To projekt mający na celu uatrakcyjnienie nauki języków obcych przez zastosowanie okularów VR. Dzięki nim, uzyskujemy możliwość wejścia w wirtualny świat umiejscowiony w rzeczywistości, np. spacer ulicami Londynu czy Waszyngtonu, którego celem jest uzyskanie skutecznej komunikacji poprzez praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej na zajęciach. Pozyskane w ramach programu fundusze w wysokości 60.000 zł oraz zainwestowane fundusze własne, pozwoliły na stworzenie od podstaw autorskiego projektu, m.in. oprogramowania stworzonego zgodnie z wizją Anity Żytowicz-Kiedryńskiej oraz zakup sprzętu umożliwaiającego klientom uczestniczenie w atrakcyjnej formie nauki. Nauka języka obcego już nigdy nie będzie nudna!